Kategorier

  post@elitedental.no   484 00 239
  0-15kg - Gratis frakt på ordre over 800 ,-

Salgsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Elite Dental AS og Tannlegeutstyr.no for kunder uten bedriftsavtale.


Priser

Alle priser er inkludert mva.
 

Levering

Ordre til bedriftskunder med egen avtale med oss, sendes i henhold til denne avtale. For nettbutikk-kunder uten annen avtale med Elite Dental AS sendes varer innen 2 virkedager om de er på lager. Om varer ikke er på lager, sendes de senest 2 virkedager etter at de har kommet på lager.
 
Frakt belastes etter til enhver tid sats som fremgår i nettbutikken. Ordre over 800,- som har vekt under 5 kg. er frakt inkludert. For tyngre varer gjelder egne priser. Fraktbetingelser gjelder kun til kunder i Norge.
 
Leveringstid fra vi sender fra vårt lager er:
 
Østlandet    (postnr. 0000 - 3999)    2 virkedager
Sør-Norge   (postnr. 4000 - 5999)    3 virkedager
Midt-Norge  (postnr. 6000 - 7999)    3 virkedager
Nord-Norge  (postnr. 7999 - 9999)   4 virkedager
 
Leveringstidene kan variere noe til enkelte postnummer hvor Bring ikke kjører ut varer hver dag til enkelte områder i Norge.
 
 Vi gjør oppmerksom på at enkelte varer er forsinket inn på vårt lager pga. koronakrisen. 

Retur

Vi gir 30 dagers full returrett på varer som returneres i uåpnet og ubeskadiget original emballasje. Ved retur skal kopi av pakkseddel eller faktura vedlegges. Spesialbestilte varer tas ikke i retur. Smittevernutstyr kan ikke returneres. Kreditnota utstedes ved mottak av den returnerte varen og trekkes fra på neste måneds samlefaktura.
 
Vi leverer smittevernutstyr av topp kvalitet og har sjekket alle varer godt slik at vi ikke skal oppleve at noen kunder blir misfornøyde eller utsatt for økt smitterisiko. Vi kan allikevel ikke ta ansvar for smitterisiko grunnet feil på varer. Vi vet at det har vært enkelte tilfeller av varer med dårlig kvalitet i markedet. Om du skulle oppleve dette med varer fra oss, så er vi selvfølgelig pliktig å ta det i retur, men dette må da være godt begrunnet.
 

Betalingsbetingelser

Alle kunder som har egen fakturaavtale med oss, blir fakturert i henhold til den avtalen. For alle andre kunder gjelder kortbetaling. Vi reserverer beløpet når handel gjennomføres. Beløpet kan reserveres i 30 dager. Når varen plukkes fra lager for utsending blir beløpet trukket.
 
Firmaer som ikke er kredittsjekket eller kredittgodkjent hos oss kan betale med debet- og kredittkort i vår nettbutikk uten egen avtale.
Ved forsinket betaling vil renter og gebyrer påløpe i henhold til lov om forsinkelsesrente og inkassoloven.
 
 

Garanti

Det gis normalt 12 måneders garanti på alt varig utstyr. Faktura gjelder som garantibevis. Garantien gjelder ikke for varer som ansees som forbruksmateriell.
 
 

Om dokumentet

Salgs- og leveringsbetingelsene er sist oppdatert 6. april 2020.

Salgs og kjøpsbetingelser for Elite Dental AS (ED), for næringslivskunder

1.            Gyldighet

Alle kjøp fra ED ansees som avtale mellom profesjonelle aktører og disse salgsbetingelsene gjelder for et hvert salg av varer og tjenester fra ED med mindre andre betingelser er skriftlig avtalt. Ved bestilling (muntlig/skriftlig/elektronisk) anses kjøperen å ha godtatt salgs- og leveringsbetingelsene. Gyldig avtale foreligger ikke før ED har bekreftet bestillingen.

2.            Priser

Alle priser er oppgitt inklusive mva. Unntak er tilbud, ordre og faktura formular, hvor ordrelinjer er eks. mva. mens mva. og totalt ordrebeløp inkl. mva. er spesifisert. ED sin transport/forsendelse av varer fra lager til kjøper, betales av kjøper. ED kan endre priser, ved endringer i leverandørpris, toll og avgifter, samt valutakurser i perioden fra bestilling til levering/ montering finner sted. ED viderefakturerer faktiske fraktkostnader. Klage på faktura vedrørende pris, rabatt, kvantum, forfall eller andre forhold må fremmes så snart som mulig. Retten til å klage på faktura bortfaller uansett ved fakturaforfall dersom det ikke kan godgjøres at fakturaen ikke er mottatt innen den tid.

3.            Betalingsbetingelser

Kjøpesummen forfaller til betaling i henhold til faktura. Betaling skal skje 10 dager etter fakturadato, hvis ikke annet er skriftlig avtalt.
Etter forfall beregnes forsinkelsesrenter etter den til enhver tid gjeldende maksimal sats angitt av myndigheter. (9,25% p.a. per juli 2019)
Finansiering må være godkjent og ugjenkallelig før utstyrsbestilling, leveranse og montering kan igangsettes.

4.            Leveringsbetingelser

Varen leveres fra ED lager og eller direkte fra produsent via transportør eller ED. Varene ekspederes fortløpende og eventuell rest noteres og ettersendes så snart de er mottatt fra leverandør for ED regning. Ved forsendelse av varen via utenforstående transportør er kjøper ansvarlig for varen når den er kvittert mottatt. Ved større vareleveringer hvor det er avtalt montering ved ED teknikere er kjøper ansvarlig for at varen er lagret innendørs og i samme plan som monteringsstedet. ED forbeholder seg retten til å belaste ekstra monteringskostnader dersom ekstra bærehjelp må medbringes. Det oppgitte leveringstidspunktet er veiledende. Ved vesentlige endringer i leveringstidspunktet skal ED varsle kjøper. Dersom varen skal sendes kjøper skal denne angi nøyaktig hvor varen skal leveres.

5.            Montering

Montering er å forstå på ferdige, forskriftsmessige og fagmessig utført rør- og elektriske installasjoner og på tilstrekkelige gulv-, tak- og veggfester. Den elektriske installasjonen forutsettes å ha tilstrekkelig tverrsnitt og forskriftsmessig overgangsmotstand mot jord. Kostnader i forbindelse med flytting av rør opplegg og elektriske installasjon før montering bæres av kunden og inngår ikke i avtalt montering såfremt dette ikke fremgår særskilt av kjøpekontrakt eller ordrebekreftelse. Ventetid forårsaket av flytting av rør opplegg og eller elektrisk installasjon utført av andre håndverkere blir belastet som tillegg til monteringskostnad. Kostnader i forbindelse med montering, demontering, pakking og bortkjøring av demontert utstyr og emballasje kommer i tillegg. Før montering av røntgenutstyr, skal kjøper ha sørget for ledig plass og stikkontakter til røntgen og datautrustningen. Data og nettverk skal være klargjort og tilrettelagt for montering av bestilt utstyr før tekniker kommer. Arbeid utover det som er skriftlig avtalt, blir fakturert etter ED til enhver tid gjeldende satser. Hvis ikke annet er avtalt skal ED forestå installasjon og igangkjøring av utstyret. Hvis kjøperen ønsker andre til å utføre monteringen, skal denne montøren/teknikeren være forhåndsgodkjent av ED for at garantien skal være gyldig.

6.            Garanti

ED garanterer varen mot fabrikasjonsfeil i henhold til fabrikantens garantibestemmelser. Forøvrig gjelder pkt. 7. Garantitiden er normalt 1 år fra leveringsdato og faktura gjelder som garantiseddel. Enkelte produkt kan ha avvikende garantitid. Det gis normalt ingen garanti på brukt utstyr med mindre annet er skriftlig avtalt. Garanti gjelder kun ved montering utført av tekniker som er forhåndsgodkjent av ED.

7.            Reklamasjoner og mangler

Kjøper plikter å kontrollere forsendelsen og varen for skader ved mottagelse, samt å sjekke at sendingen er fulltallig. Ved avvik i antall eller skader må det gjøres anmerkinger om dette i transportdokumentet og ED informeres om forholdet så fort som mulig. Mangler på utstyret, som først kan oppdages etter montering og testing, må reklameres straks de er konstatert. Retten til å gjøre mangelen gjeldende bortfaller uansett hvis ikke kjøper innen 7 dager etter levering har reklamert på mangelen. Ved mangler som kan tilbakeføres til ED og som forelå på leveringstidspunktet, vil ED etter egen vurdering og for egne kostnad rette, foreta omlevering eller gi prisavslag. Utover dette kan kjøper ikke gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende.

8.            Retur/ Annullasjon/ Overdragelse

Retur av kjøpt vare kan bare finne sted med ED samtykke og det vil bli trukket 20 % returgebyr. Varen skal returneres i original forpakning for kjøpers regning. Manglende forpakning eller ikke komplette varer debiteres særskilt. Varen må være forsvarlig emballert ved retur til ED. Varer som ikke står i ED standard sortiment anses som spesialbestilte varer og tas derfor ikke i retur. Ved retur av varer til ED, skal kopi av faktura / følgeseddel vedlegges. Ved kansellering av ordre/ avtale vil 10 % av kontraktsummen bli fakturert. Rettigheter og plikter etter denne avtale kan ikke overdras til tredjemann uten annen parts skriftlige samtykke.

9.            Tekniske opplysninger

Tekniske opplysninger angitt i brosjyrer eller annet reklamemateriell, tjener bare som veiledning og må ikke oppfattes som endelige og bindene. Dersom tilsvarende opplysninger er tatt med i ordrebekreftelsen eller annet avtaledokument, anses det for å være bindene. Tekniske opplysninger som er oppgitt av kjøper eller andre på vegne av kjøper ansees som bindene. Kostnader som påløper dersom disse opplysningene ikke stemmer er kjøpers ansvar. Endringer av kravspesifikasjoner, leveringsomfang, leveringssted, leveringstid må avtales med ED og det påhviler kjøper å dekke eventuelle merkostnader ved endringer. Kjøper har ansvar for at bygg, elektrisk anlegg, vann, varme og sanitær og evt. skjerming for stråling er forskriftsmessig.

10.          Konsulenttjenester

Som konsulenttjenester regnes tjenester ED yter som for eksempel, men ikke begrenset til, taksering, planlegging, for-prosjekt, prosjektstyring, HMS-evaluering, utarbeidelse av arbeidstegninger, deltagelse på bygg-møter, bistand til utsmykning og interiørvalg osv. Konsulenttjenester faktureres etter medgått tid og påløpte kostnader som for eksempel reise, overnatting og diett.

11.          Ansvarsbegrensning ved konsulenttjenester

ED utfører konsulenttjenestene med bakgrunn i den informasjon kjøper stiller tilgjengelig. Kjøper må derfor gi alle nødvendige opplysninger og fremlegge tilstrekkelig skriftlig materiale for gjennomføring av tjenesten. ED kan ikke stilles til ansvar for konsekvenser av mangelfull eller feil informasjon fra kjøper eller tredjepart. Under enhver omstendighet fraskriver vi oss ansvaret for tapt arbeidsfortjeneste, merkostnader ved innredningsarbeider, bygningsskader og andre indirekte skader som måtte oppstå ved, eller som følge av konsulenttjenesten.

12.          Salgspant og forsikring

ED har salgspant i de leverte varene inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt. Det vises til pantelovens § 3-14 til 3-22 inntil så er skjedd har ikke kjøper rett til å pantsette, selge eller på annen måte overdra varen fra den oppgitte vareadresse uten ED skriftlige samtykke. Kjøper forplikter seg ellers til å behandle salgspantbeheftede varer med tilbørlig aktsomhet og holde disse forsikret i tilfelle tap eller skade. ED holder utstyret forsikret inntil det er levert til avtalt adresse, signert fraktbrev regnes som dokumentasjon på leveranse. Etter at utstyret er levert overtar kunden ansvar for utstyret selv om det ikke er ferdig montert.

13.          Erstatningsansvar

Et eventuelt erstatningsansvar for ED skal uansett beregnes til kun å omfatte direkte dokumenterte tap som skyldes uaktsomhet hos ED. Erstatningsansvaret omfatter ikke følgetap eller indirekte tap, så som bortfall av produksjon eller omsetning, tap av fortjeneste ved videresalg eller noen annen form for konsekvenstap. Uansett, er ansvaret oppad begrenset til den leverte varens verdi. ED har intet ansvar for eventuelle tap av data, ved installasjon / modifikasjon på data / nettverk. Det er kundens ansvar å sørge for å ha en oppdatert sikkerhetskopi av data.

14.          Tvister

Tvister under denne avtalen skal partene så vidt mulig søke løst ved forhandlinger. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem, kan hver av partene forlange saken avgjort med endelig virkning i henhold til norsk rett ved norske domstoler. Oslo vedtas som verneting.

15.          Versjon

Salgsbetingelsene er sist oppdatert 30. oktober 2019.